Jurist Linköping

Vi hjälper dig att få rätt i domstolen

Arvoden

VIKTIGT MED SKÄLIGA ARVODEN

Vi tillämpar vägledande regler angående god advokatsed, vilket bland annat innebär att arvodet ska vara skäligt. När skäligheten bedöms så tar vi hänsyn till ärendets omfattning, svårighet, tidsåtgång och den skicklighet som har karaktäriserat arbetet. Även det slutgiltiga resultatet i det aktuella målet kan påverka arvodet. Vi fakturerar i normala fall när det aktuella målet är klart och arbetet avslutat.

När det handlar om enklare uppdrag som att upprätta handlingar inom exempelvis familjeärenden så tar vi en fast kostnad.

Rättshjälp

Vi hjälper till med ansökan om rättshjälp, som innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden. Rättshjälpen täcker delvis kostnad för advokat eller annan sakkunnig person, samt kostnader för andra utgifter, som till exempel bevisning.  

Notera att rättshjälp endast gäller privatpersoner, inte föreningar eller företag. Har du försäkring med rättsskydd, så kan du i regel inte få rättshjälp. Rättshjälp går oftast inte heller att få för enklare registreringsåtgärder eller upprättande av handlingar som exempelvis självdeklaration eller testamente.

Om du får rätt till rättshjälp så bidrar du till kostnaderna med en rättsavgift som bestäms efter dina ekonomiska förhållanden. Staten betalar då resten av kostnaden för din rättshjälp.

Rättsskydd

Vi hjälper dig även med att ansöka om rättsskydd.

Rättskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för jurist eller advokat. Villkoren kan variera beroende vilken försäkring just du har, vi hjälper dig att kontrollera vad som gäller för just dig.

För att omfattas av rättsskyddet så måste fallet var ett så kallat tvistemål som tas upp i tingsrätt, hovrätt eller HD. Vilka typer av tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättningen är varierar mellan olika försäkringsbolag.

Rättsskyddet täcker delar av dina kostnader för juridiskt ombud. Om du förlorar kan du dessutom tvingas betala motpartens ombudskostnader.

Vad kostar en rättstvist?

Har du rättsskydd så blir kostnaden normalt 20 procent av kostanden. Har du rättshjälp så betalar du från två till 40 procent av rättegångskostnaderna.

Du kan läsa mer om våra arvoden och dina juridiska rättigheter på vår hemsida

 

 

Är du inblandad i en rättslig tvist? Vi kan bistå med den hjälp du behöver!