Jurist Linköping

Vi hjälper dig att få rätt i domstolen

Jurist Linköping

VÅRA JURISTER I LINKÖPING BISTÅR DIG I TVISTEMÅL

Ett tvistemål uppstår då två parter inte kommer överens och konflikten måste prövas i rätten. 

Vanligt är tvist om pengar eller tvist inom familjen. Tvister rörande konsumentfrågor är också vanliga.

En rättegång i ett tvistemål är uppdelad i två delar: förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. När förberedelsen är avslutad är det dags för huvudförhandling, dit kallas parterna, vittnen och andra som ska höras.

När alla är på plats i rättssalen kontrollerar rättens ordförande att alla är närvarande. Vittnen får oftast inte vara med i rätten innan de hörs. Anledningen till detta är att de kan påverkas av vad andra säger och sedan inte ge korrekta vittnesmål.

Yrkanden framställs av båda sidor

Rättegången fortsätter sedan med att käranden, det vill säga den som vill att tvisten ska avgöras rätten, och därefter svaranden ska framställa sina yrkanden. Därefter får båda parterna göra sina sakframställningar, det vill säga berätta om anledningen till tvisten och vilka fakta man stöder sig på. I samband med sakframställningen går man även igenom den skriftliga bevisningen.

När sakframställningarna är klara går rättegången vidare med vittnesmål, av parterna och av andra vittnen. Vittnen avlägger en ed och förhörs en i taget. Ett vittne som inte talar sanning kan dömas för mened.

När vittnesförhören är avslutade får både parterna slutföra sin talan och beskriva vad som man anser vara bevisat och hur domstolen bör ställa sig i domen. Detta kallas för plädering eller slutanförande.

Inga utomstående vid överläggningen

När förhandlingen avslutas så diskuteras domarna målet och bestämmer domen, varje domare har en röst. Detta kallas för överläggning. Ingen utomstående har rätt att närvara vid överläggningen.

Domen meddelas ofta vid ett senare tillfälle, som domaren tillkännager. I vissa fall avkunnar rätten domen direkt efter domarnas överläggning. Domen skickas också ut till samtliga parter med posten.

 Vi kan hjälpa dig igenom ett tvistemål, oavsett om det handlar om en ekonomisk tvist, ett familjeärende eller något annat. Våra jurister har stor erfarenhet av tvister och kan ge dig det bästa stödet genom hela processen.

 

Är du inblandad i en rättslig tvist? Vi kan bistå med den hjälp du behöver!